Gratis verzending vanaf €100,-

Algemene voorwaarden

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Kinderboetiek Sanny behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.

 

Artikel 1 Definities

 1. Kinderboetiek Sanny: onder Kinderboetiek Sanny  wordt in deze voorwaarden verstaan Kinderboetiek Sanny B.V gevestigd te (1141VD) Monnickendam aan ‘t Prooyen 4. In de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 36036311 Het BTW-nummer van Kinderboetiek Sanny is: 916563. Verdere contactgegevens zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.

 2. Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Kinderboetiek Sanny op met Kinderboetiek Sanny een overeenkomst sluit.

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Kinderboetiek Sanny te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Kinderboetiek Sanny gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Kinderboetiek Sanny uitdrukke­lijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepa­lingen van kracht.

 2. Kinderboetiek Sanny heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Kinderboetiek Sanny zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Kinderboetiek Sanny binden Kinderboetiek  Sanny slechts indien zij door Kinderboetiek Sanny worden bevestigd.

Artikel 3  Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Kinderboetiek Sanny zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan – zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Kinderboetiek Sanny geldig zo lang de voorraad strekt.

 2. De inhoud van de aanbiedingen en andere van Kinderboetiek Sanny afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kinderboetiek Sanny kan echter niet garanderen dat alle door Kinderboetiek Sanny op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Kinderboetiek Sanny verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 3. Bij handgemaakte producten in de Kinderboetiek Sanny collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Artikel 4  Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Kinderboetiek Sanny gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Kinderboetiek Sanny gestelde voorwaarden.

 2. Indien Koper via elektronische weg het aanbod van Kinderboetiek Sanny aanvaardt, bijvoorbeeld via het bestelproces op de website van Kinderboetiek Sanny, bevestigt Kinderboetiek Sanny onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg doorKinderboetiek Sanny aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij Kinderboetiek Sanny binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

Artikel 5  Gegevens verstrekt door Koper

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kinderboetiek Sanny aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Kinderboetiek Sanny worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Kinderboetiek Sanny voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering

 1. Kinderboetiek Sanny zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.

Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 2. Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Kinderboetiek Sanny, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.

 3.  Kinderboetiek Sanny  gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Living-in te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.

 4. Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten.

Artikel 8  Betaling

 1. Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Kinderboetiek Sanny overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Kinderboetiek Sanny opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 8 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

 2. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.

 3. De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 8 dagen door Kinderboetiek Sanny tot betaling is aangemaand.

Artikel 9  Herroepingsrecht

 1. Koper heeft het recht de met Kinderboetiek Sanny gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de 3.

 3. Koper aangewezen derde – de bestelde zaken heeft ontvangen Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 8 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van Kinderboetiek Sanny, aan Kinderboetiek Sanny op te sturen of Kinderboetiek Sanny binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.

 4. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Living-in te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/zaken

 5. Living-in vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding de betalingen die zij in dat kader van Koper heeft ontvangen.  De kosten zullen worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Kinderboetiek Sanny ze van Koper heeft ontvangen. De verplichting tot terugbetaling bestaat pas indien Kinderboetiek Sanny  de geretourneerde zaken van Koper heeft ontvangen.

 6. Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.

 7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Artikel 10  Overmacht

 1. Indien de toeleverancier(s) van Kinderboetiek Sanny, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Kinderboetiek Sanny  als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische ristricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Kinderboetiek Sanny  zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.

 2. Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Kinderboetiek Sanny voor het gedeelte dat nog niet door Kinderboetiek Sanny is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

 1. Kinderboetiek Sanny behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Kinderboetiek Sanny verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12  Garantie

 1. Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.

 2. In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee weken  na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Kinderboetiek Sanny te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Kinderboetiek Sanny tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.

 3. Zaken die geleverd zijn via de Outlet en de Sale zullen niet door Living-in hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 2. De totale aansprakelijkheid van Kinderboetiek Sanny wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

 3. Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

 4. Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 8 dagen) na het ontstaan van de schade bij Kinderboetiek Sanny heeft gemeld.

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Kinderboetiek Sanny in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Kinderboetiek Sanny op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.

 2. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Kinderboetiek Sanny  voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 Persoonsgegevens

 1. Kinderboetiek Sanny zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

Artikel 16  Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden geslo­ten overeenkomsten is Ne­derlands recht van toepassing.

Artikel 17 Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen tussen Kinderboetiek Sanny en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter.

Artikel 18 Klachtenprocedure

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Kinderboetiek Sanny hierover contact opnemen met Kinderboetiek Sanny op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.

 2. Kinderboetiek Sanny zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Kinderboetiek Sanny

‘t Prooyen 4

Monnickendam 1141VD
NEDERLAND

E-mail: kinderboetiekssanny@gmail.com
Telefoonnummer:0299 – 653034

 
 
 

Winkelwagen

0

Geen producten in je winkelwagentje.